Algemene voorwaarden

Aanmelden

U kunt zich bij voorkeur telefonisch aanmelden, waarbij u aangeeft om welke klacht het gaat en of u doorverwezen bent door een huisarts, specialist of door een collega haptotherapeut voor een gespecialiseerd onderzoek.  Ook kunt u aangeven of u specifiek behandeld wilt worden door een van onze therapeuten.

Eerste afspraak

Wat neemt u mee naar uw eerste afspraak?
– uw identiteitsbewijs
– uw verzekeringspas
– indien van toepassing, de verwijsbrief
– een handdoek

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt door de therapeut opgehaald. Deze vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er samen met u een behandelplan opgesteld worden. Deze afspraak zal ongeveer 30 minuten duren.

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt om de behandelprijs bij u in rekening te brengen. In overleg met uw behandelend therapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

De praktijk

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.
De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.
Binnen de praktijk (wachtkamer en behandelruimten) mag niet worden gerookt.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een therapeut voor langere tijd afwezig is, wordt mogelijk een externe therapeut gevraagd uw behandeling binnen onze praktijk over te nemen.

Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt/cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de behandeling van uw therapeut of een van de andere personeelsleden, dan kunt u dit melden aan uw therapeut. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

Privacyreglement

Uw therapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt en de therapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden door of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

Afspraken die door u niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de therapeut zich het recht voor 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.

De declaraties van de therapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van €23,- , alles exclusief omzetbelasting.

Haptotherapie Utrecht – Massagetherapie Utrecht – Klassieke Homeopathie – Acupunctuur – Chinese kruiden – Qi Gong – Stoppen met roken